"Krietno cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis un ticību saglabājis. Vēl tik man atlicis taisnības vainags, ko tajā dienā man piešķirs Kungs." (2.Tim 4:7-8)

23. martā Sv. Pestītāja baznīcā notika LELBĀL Latvijas apgabala trešā sinode. Par apgabala prāvestu atkārtoti ievēlēts Kārlis Žols, bet apgabala pārvaldē darbosies māc. Dr. Dace Balode, māc. Ieva Puriņa un Jānis Putnis. Paralēli aktīvam darbam pārvaldē, sinode izveidoja četras darbības nozares. Par teoloģijas nozares vadītāju ievēlēts prāvests emeritus Dr. Juris Cālītis, par ekumeniskās nozares vadītāju bīskape emerita, mācītāja Jāna Jēruma - Grīnberga, par sabiedrisko attiecību nozares vadītāju māc. Rinalds Gulbis, bet par diakonijas nozares vadītāju Jānis Putnis.
Bezgalīgu Dieva svētību pienākumus uzņemoties!